تلفن : 02142312

  10 ویروس کلامی که باعث تخریب رابطه می شود!


◾️نصیحت تکراری

◾️تذکر مداوم
 
◾️سرزنش

◾️منت گذاشتن

◾️مقایسه کردن

◾️جر و بحث کردن زیاد

◾️برچسب منفی زدن 

◾️پیش‌بینی منفی (نفوس بد)

◾️گله و شکایت مداوم

◾️متهم کردن