فرار از پذیرش واقعیت های تلخ ( مثل خیانتِ شریکِ عاطفی) چرا رخ می دهد؟

فردی را تصور کنید که خیلی تصادفی با صحنه ی خیانتِ شریکِ عاطفی خود مواجه شده است ! به نظر شما چه واکنشی نسبت به این مواجهه ی تلخ خواهد داشت؟

ترکِ محل، عصبانی شدن، درگیری لفظی و پرخاشگری با شریک عاطفی اش یا نفر سومِ رابطه، احتمالاتی است که توقع می رود فرد انجام دهد.

اما گاها ممکن است فرد با انکار این اتفاق تلخ، کل یا بخش زیادی از مواجهاتش را کتمان کند؛ گویی که هیچ اتفاقی نیفتاده است!

▪️برخی از افراد برای جلوگیری از برخورد با احساسات دردناک یا بخشی از زندگی خود که پذیـرش آن دردنـاک اسـت، از انــکـار استـفـاده می کنند.

▪️انکار این مسائل یک دفاع ابتدایی و خطرناک است؛ هیچ فردِ سالمی واقعیت را به طور کامل نادیده نمی گیرد و برای مدت طولانی از آن دور نمی شود! 

▪️مکانیزم‌های دفاعی شیوه‌هایی هستند که افراد به‌طور ناخودآگاه در برابر رخدادهای اضطراب‌آور به کار می‌برند، تا از خود در برابر آسیب‌های روانی محافظت کنند. 

▪️انکار، یکی از مکانیزم های دفاعی است.

▪️هـنگامـی که مـکـانـیزم هـای دفـاعـی از تناسـب خـارج شوند (به دفعات استفاده شوند)، روان رنجوری ها بوجود می آیند؛ مانند حالت های اضطرابی، ترس ها، وسواس یا هیستری.

آگاهی درباره ی اینکه شما، عزیزان و یا همکارانتان از چه مکانیزم های دفاعی در تعاملاتتان استفاده می کنید می تواند به بهبود کیفیت روابطتان و جلوگیری از رفتارهای سمی (آسیب زا) کمک کند.