تلفن : 02142312با تغذیه مناسب از سلامت خودتان مراقبت می کنید، ورزش می کنید و مدیریت هزینه های خود را بر عهده دارید.

گاه گداری افرادی را که برای شما مهم تر هستند، غافلگیر می کنید.

نسبت به غریبه ها نیز عطوفت دارید، در صورت نیاز برایشان کاری انجام می دهید و به این شکل روزشان را زیباتر می کنید.

وقتی کسی بر سر شما فریاد می زند، آرامش خود را حفظ می کنید و سعی می کنید اول حرف هایش را بشنوید.

از کسانی که از شما باهوش تر هستند، می آموزید و به غرور خود اجازه ورود به موضوع را نمی دهید.

در هر نوعی از رابطه وفادار و قابل اطمینان هستید.

 مراقب احوال والدین، خانواده و عزیزان خود هستید.